Privacy

.1            Art Gallery respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Art Gallery  niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

.2            Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Art Gallery kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Art Gallery (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Art Gallery . De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.  Art Gallery is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Art Gallery andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Art Gallery is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

.3            Art Gallery verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Art Gallery geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

 Intellectuele eigendomsrechten

.1            Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Art Gallery  geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Art Gallery en/of haar leveranciers.

.2            Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ONTDEK ALLE KUNSTVORMEN.

fotografie
grafische-kunst
teken-kunst
textiel-kunst
beeldhouw-kunst
schilder-kunst

Duik mee in de wereld van de kunst.

Kunst brengt soms vele vraagstukken met zich mee, het is natuurlijk een wereld op zich. Wij nemen u ook digitaal graag mee in de wereld van kunst & interieur. Lees de nieuwste blog van Brenda Baart of schrijf u in voor onze inspiratie nieuwsbrief.